Missie & visie

MediaWijzer, Platform voor verantwoord mediagebruik, werd in 2003 opgericht door een aantal initiatiefnemers vanuit de gereformeerde gezindte. De aanleiding was een onderzoek en een serie artikelen in het Reformatorisch Dagblad, die leidden tot verontrusting over geconstateerd gebruik van ICT en moderne media binnen de Gereformeerde Gezindte.

Stichting Mediawijzer wil een richtinggevende functie vervullen in de discussie over het verantwoord gebruik van nieuwe media. Zij biedt ouders, (groeps)opvoeders, ambtsdragers en alle anderen die met nieuwe media in aanraking komen een helpende hand bij het doordenken van vragen over mediagebruik. Daarvoor biedt Mediawijzer informatieve en bezinnende producten voor jongeren en opvoeders zoals het geven van voorlichtingen, het organiseren van conferenties en het uitgeven van themabrochures. U kunt de brochures tegen een kleine vergoeding bestellen.

Missie
Mediawijzer wil richting geven aan jongeren, ouders en andere opvoeders over ontwikkelingen op het gebied van ict en nieuwe media met daarbij de volgende doelstellingen:
- bijdragen aan fundamentele bezinning op Bijbelse normering van mediagebruik;
- signaleren en onderkennen van ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media;
- analyseren en doordenken van de gesignaleerde ontwikkelingen;
- beschrijving van de invloed van deze fenomenen op persoonlijke ontwikkeling en gedrag;
- haar doelgroep voorlichten over en toerusten ten aanzien van de gesignaleerde ontwikkelingen.
Mediawijzer heeft een strategische verkenning uitgevoerd. Deze zal worden omgezet in een beleidsplan.

Producten van Mediawijzer
Mediawijzer richt zich op de volgende producten:
- Informatieve producten over ontwikkelingen rond media;
- Bezinnende producten over media in relatie tot de wereld om je heen;
- Bezinnende producten over media en je persoonlijke ontwikkeling. 

Stichting Mediawijzer is een samenwerkingsverband van diverse organisaties op het gebied van media, opvoeding, onderwijs en jeugdwerk. Uitgangspunt bij al het handelen van Mediawijzer is de Bijbel als Gods Woord, opgevat naar de drie formulieren van enigheid. Het bestuur heeft een werkgroep ingesteld die het uitvoerend werk verricht.

Het bestuur is als volgt samengesteld:
dr. ir. S.M. de Bruijn (hoofdredacteur Reformatorisch Dagblad)
drs. B. Haverhals (orthopedagoog /onderwijsadviseur Driestar educatief)
ir. C. Heutink (algemeen directeur Erdee Media Groep)
Bsc. J.J. Jacobse, secretaris (onderwijsadviseur en teamcoach bij Driestar educatief)
M.A. van der Meijden (directeur Wartburg college Roterdam/Dordrecht)
drs. W.L. van der Staaij (predikant CGK Scheveningen)
drs. A.W. van Vugt, penningmeester (directeur bij Christelijke Hogeschool Ede)

Kern- en werkgroepleden ontvangen geen salaris of beloning. Wel ontvangen ze een (reis)onkostenvergoeding voor het bijwonen van vergaderingen.

In het jaarverslag leest u meer over de activiteiten in het jaar 2019. Steun het werk van de stichting Mediawijzer. Maak een gift over naar rekeningnummer NL22INGB0674099281 t.n.v. stichting Mediawijzer te Apeldoorn. Of wordt donateur van stichting Mediawijzer. Voor meer informatie mail naar info@mediawijzer.nl.

 

Steun het werk van stichting Mediawijzer. Maak een gift over naar
rekeningnummer NL22INGB0674099281 t.n.v. stichting Mediawijzer te Apeldoorn.